บทเรียน SwishMax

แถบเครื่องมือต่างๆ

เครื่องมือ (Tools)

1

เลือก (Select)

เลือก และย้ายวัตถุได้ตามต้องการ

2

เปลี่ยนรูปร่าง (Reshape)

เมื่อกด Right Click ที่จุดของ Shape เลือก Smooth จะเปลี่ยนความโค้งได้

3

จัดการภาพ (Fill Transform)

แก้ไข หรือปรับขนาดภาพที่อยู่ใน Image เช่น ภาพถ่าย

4

เคลื่อนไหว (Motion)

กำหนดตำแหน่งใหม่ ให้วัตถุ Move ไปถึงตำแหน่งนั้น

5

เส้น (Line)

เขียนเส้นตรง ถ้ากำหนด effect เป็น move จะกำหนด properties ของ Rotate to เป็น + หรือ - ก็ได้

6

ดินสอ (Pencil)

วาดเส้นได้โดยอิสระ หรือจะเขียนลายเซ็น ก็ได้

7

รูปหลายเหลี่ยม (Bezier)

กำหนดจุด จนคลิ๊กจุดเดิม หรือ Double Click

8

ข้อความ (Text)

เขียนข้อความ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่มีปัญหากับ Static Text เท่านั้น

9

วงกลม (Ellipse)

วงกลม หรือวงรี

10

สี่เหลี่ยม (Rectangle)

สี่เหลี่ยม

11

สี่เหลี่ยมมน (Autoshape)

สี่เหลี่ยมที่เปลี่ยนเป็นวงกลมหรือวงรีได้

12

เลื่อน (Pan)

ย้ายแผ่นงาน

13

ขยาย (Zoom)

ขยายการมอง กด Shift จะลดขนาด

14

แก้ขนาด (Scale)

ปรับขนาด กว้าง และสูง (ไม่ทำให้ frame1 เปลี่ยน ถ้าปรับ frame20 ใน move)

15

แก้ขนาด (Resize)

ปรับขนาด กว้าง และสูง (มีผลต่อ frame1 ถ้าปรับ frame20 ใน move)

16

หมุน (Rotate)

หมุนภาพตามตำแหน่ง Anchor

17

เลื่อนจุด (Distort)

ย้ายเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง ไม่มีผลต่อมุมอื่น