โรงเรียนอุดมศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง HTML&XHTML

คำสั่ง ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกในวงกลม หน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เมื่อนักเรียนทำข้อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม รวมคะแนนเพื่อตรวจคำตอบ

 

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษา HTML ?
ก. เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเว็บ
ข. คำสั่งจะอยู่ในเครื่องหมาย < และ >
ค. คำสั่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แท็กเปิดและแท็กปิด
ง. ในแ็ท็กปิดจะค้องมีเครื่อหมาย \

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษา HTML ?
ก. ในการเขียนแท็กซ้อนแท็กให้ปิดแท็กที่อยู่ในสุดก่อน
ข. บางแท็กไม่จำเป็นต้องมีแท็กปิดก็สามารถใช้งานได้
ค. การใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายเหมือนกัน
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดเป็นรูปแบของแท็กในภาษา HTML ?
ก. <แท็ก, ข้อความ></แท็ก>
ข. <แท็ก>< ข้อความ></แท็ก>
ค. <แท็ก>< ข้อความ><\แท็ก>
ง. <แท็ก, ข้อความ><\แท็ก>

4. ข้อใดคือส่วนที่ใส่เื้นื้้ือหาของเว็บเพจที่จะไปแสดงผล ที่เว็บบราวเซอร์ ?
ก. <html>........<html>
ข. <head>........<head>
ค. <body>........<body>
ง. <title>........<title>

5. แท็ก <title>........<title> เป็นแท็กที่ใช้อยู่ภายในแท็กข้อใด ?
ก. <html>........<html>
ข. <head>........<head>
ค. <body>........<body>
ง. <h2>........<h2>

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ XHTML ?
ก. เขียนโปรแกรมง่ายเพราะไม่สนใจความแน่นอนของภาษา
ข. เริ่มต้นใช้งานไม่ยากเพราะพัฒนามาจากภาษา HTML4
ค. การพัฒนาคำสั่งแท็กและโมดูลให้ทำงานร่วมกันได้
ง. สามารถทำงานได้เข้ากับทุกระบบ

7. ข้อใดกล่าวถึง XHTML ได้ถูกต้อง ?
ก. การพัฒนา XML ให้เขียนภาษาในรูปแบบของ HTML
ข. พัฒนา SGML ให้เขียนภาษาในรูปแบบ HTML
ค. พัฒนา SGML ให้เขียนภาษาในรูปแบบ XML
ง. พัฒนา HTML ให้เขียนภาษาในรูปแบบ XML

8. ข้อใดคือ DOCTYPE รูปแบบ XHTML 1.0 Strick ?
ก. ไม่เคร่งครัดเรื่องความถูกต้อง ใช้กับบราวเซอร์ที่ไม่รองรับ Cascading Stysheet ได้
ข. เคร่งครัดเรื่องความถูกต้อง ใช้กับบราวเซอร์ที่ไม่รองรับ Cascading Stysheet ได้
ค. ใช้กับเว็บเพจที่ต้องแสดงผลออกเป็นหลายเฟรม หรือใช้ Frameset
ง. ่เคร่งครัดเรื่องความถูกต้อง ใช้กับบราวเซอร์ที่่รองรับ Cascading Stysheet ได้

9. ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับของ XHTML ?
ก. แท็กพื้นฐานต้องมีครบ
ข. ทุกแท็กเปิดต้องมีแท็กปิด
ค. ชื่อคำสั่งแอททริบิวท์ และค่าที่กำหนดให้แอททริบิวท์เป็นตัวเล็กทั้งหมด
ง. การปิดแท็กไม่ต้องเรียงตามลำดับ

10. ข้อใดเขียน XHTML ได้ถูกต้อง ?
ก. <b><u>Hello Student</b></u>
ข. <B>U>Hello Student</U></B>
ค. <td rowspan=3>
ง. <dl compact="compact">

Score =