โรงเรียนอุดมศึกษา

แบบทดสอบบทที่ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำสั่ง ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกในวงกลม หน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เมื่อนักเรียนทำข้อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม รวมคะแนนเพื่อตรวจคำตอบ

 

1. โครงสร้างเครือข่ายแบบใดที่มีจุดศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ ?
ก. แบบผสม
ข. แบบบัส
ค. แบบวงเเหวน
ง. แบบดาว

2.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. ผู้รับ
ข. ตัวกลาง
ค. ผู้ส่ง
ง. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

3. ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนที่สุดในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. สะดวกสบายในการต่ออุปกรณ์ ต่างๆ ในเครือข่าย
ข. ใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันได้
ค. ทำงานเเบบรวมกลุ่มได้
ง. หาข้อมูลในเเต่ละเครื่องในเครือข่ายได้

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเเบบ Wan ?
ก. เครื่อข่ายเคเบิลทีวีระยอง
ข. เครื่อข่ายในโรงพยาบาลระยอง
ค. เครือข่ายของธนาคารกรุงไทย จำกัด
ง. เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

5. ระบบเครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารกัน โดยผ่านคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางล้มเหลว เครือข่ายทั้งหมดจะล้มเหลวด้วยหมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อใด
ก. แบบวงเหวน
ข. แบบดาว
ค. แบบวงจร
ง. แบบบัส

6 งานทะเบียนเรียกดูเกรดที่กรอกจากกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เป็นการใช้งานเครือข่ายใด
ก. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย
ข. สำนักงานอัตโนมัติ
ค. การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
ง. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

7. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการประหยัด เพราะอะไร
ก. ซื้ออุปกรณ์ราคาไม่เเพงก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานได้หลายอย่าง
ค. อุปกรณ์ต่อเชื่อมตัวเดียวใช้งานร่วมกันได้ทั้งระบบ
ง. อุปกรณ์ชุดเดียว ถ้าชำรุดสามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องซ่อมทั้งระบบ

8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีเครือข่าย Lan ?
ก. สวิตชิง
ข. โทเก็นริง
ค. อีเทอร์เน็ต
ง. อินเทอร์เน็ต

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ให้บริการเเก่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเรียกว่าอะไร
ก. เซิร์ฟเวอร์ (Server)
ข. ไอเอสพี(ISP)
ค. ไคล์นเอ็น(Cilent)
ง. เวิร์กสเตชั่น(Work station)

10. อุปกรณ์กลางในการรับส่งข้อมูลเรียกว่าอะไร
ก. ฮับ
ข. โทเก็นริง
ค. สวิตชิง
ง. อีเทอร์เน็ต

Score =