นางสาวจตุพร อุชุวัฒน์ ชั้น ม.6 ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางชนะเลิศจากการแข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับชาติ
รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและไดัรับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับภูมิภาค ณ ประเทศฟิลิปปินส์