โครงการ เยาวชนไทย ร่วมสร้างเจตคติ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสุข โดยบริษัท Ulife Magazine
ประกวดวาดภาพพร้อมนิทานสั้น หัวข้อ ร้อยกาย หนึ่งใจ


ด.ญ.จิดาภา เกียรติศิริ ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรด.ญ. ฐิติภา คุ้มพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร


ด.ญ. จิรนันท์ จรอำ ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร