การแข่งขันประกวดศักยภาพด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ปี 2554
รายชื่อนักเรียน - ครู รายการที่แข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  *แข่งขันที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
ด.ช. ปารมี แอร่มหล้า ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครู ผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช.วัชรพงศ์ มงคลรัตนาสิทธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 เหรียญทองอันดับ1
ด.ญ.ทิพย์อวลกันยา ถนอมคุณ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครู ผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช.ศุภณัฐ โสตถิกุลชัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book (ป.4-6) เหรียญเงินอันดับ 1
ด.ญ. อวิกา สมเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครู ผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. ณัฎฐ์ สดงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ป. 4-6) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
ด.ช. ณัฐสิทธ์ แซ่หวั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ครู ผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. หฤชฏ์ เจียมวิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ป.4-6) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2
  *การแข่งขันระดับภาค เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร แข่งขันที่โรงเรียน เทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี วันที่ 11-12 มกราคม 2555
ด.ช.วัชรพงศ์ มงคลรัตนาสิทธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครู ผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. ปารมี แอร่มหล้า ประถมศึกษาปีที่ 4/2
โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ป.4-6) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2
ด.ญ. อวิกา สมเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครู ผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. ณัฎฐ์ สดงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ป. 4-6) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
  *การแข่งขันระดับชาติ เป็นตัวแทนของภาคกลาง แข่งขันที่โรงเรียน บางบัวทอง จ.นนทบุรี วันที่ 26 มกราคม 2555
ด.ช.วัชรพงศ์ มงคลรัตนาสิทธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครู ผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. ปารมี แอร่มหล้า ประถมศึกษาปีที่ 4/2
โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ป.4-6) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2
(อันดับ 2 ของประเทศ)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  *แข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก วันที่ 19 ธันวาคม 2554
ด.ญ สหัทย์พร จันทร์เลิศเลขา ป.5/7
ครูผู้ฝึกสอน Miss Marry Glo Razote
กิจกรรม Telling Story ในระดับประถมศึกษา 4-6 รางวัลเหรียญเงิน
  *แข่งขันที่โรงเรียนวัดอมรินทราราม วันที่ 20 ธันวาคม 2554
ด.ช ปธานิน พลายน้อย ป.6/7
ครูผู้ฝึกสอน ครูนารี เหลืองแสงรุ้ง
กิจกรรม Impromptu Speech ในระดับประถมศึกษา 4-6 รางวัลเหรียญทองแดง