การแข่งขันประกวดศักยภาพด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 ปี 2555
รายชื่อนักเรียน - ครู รายการที่แข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  *แข่งขันที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2555
ด.ญ. พัฒน์นรี ไชยปัญญา ป.6/1
ครูผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ญ. หทัยรัตน พรหมสาขา ณ สกลนคร ป.6/1
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ป.4-6) รางวัลเหรียญทองอันดับ 2
ด.ญ. สุธินี พานิชย์เจริญ ป.5/7
ครูผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. วฤธ เดชา ป.6/7
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book (ป.4-6) รางวัลเหรียญทองอันดับ5
ด.ญ. ชมพูนุท ปิ่นทอง ป.6/1
ครูผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. ปารมี แอ่มหล้า ป.5/4
การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) (ป.4-6) รางวัลเหรียญทอง อันดับ2
ด.ญ. พัทธนันท์ เชียงแสน ป.5/1
ครูผู้ฝึกสอน นางสาว ณิชากร เลยเมือง
ด.ช. นัฏฐ์ สดงาม ป.6/3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ป.4-6) รางวัลเหรียญทอง อันดับ2
ด.ช.ณัฐกิตต์ มงคลรัตนาสิทธ์ ป.3/1
ครูผู้ฝึกสอน ครูทิพย์สุดา สารจันทร์
ด.ญ. อักษรภัค ไชยกาล ป.3/1
วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลเหรียญเงิน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ด.ญสหัทย์พร จันทร์เลิศเลขา ป.6/7
ครูผู้ฝึกสอน ครูนารี เหลืองแสงรุ้ง
กิจกรรม Story Telling ระดับ (ป.4-6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.วฤธ เดชา ป.6/7
ครูผู้ฝึกสอน ครูนารี เหลืองแสงรุ้ง
กิจกรรม Muti Skills Competition (ป.4-6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ญ พรปวีณ ฤทธิรงค์ขจร ป.6/7
ครูผู้ฝึกสอน ครูกันทิมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
กิจกรรม Impromptu Speech (ป.4-6) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.สิทธิกร นาคทองอินทร์ ป5/8
ครูผู้ฝึกสอน Miss Liu Jie
แข่งขัน พูดภาษาจีน (ป.4-6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง