โรงเรียนอุดมศึกษา ก่อตั้งและวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว" ใช้อักษรย่อว่า " อ.ด.พ." มี ผศ. เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และอาจารย์ละม่อม ชื่นสำราญ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2519 ขยายห้องเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอุดมศึกษา" แต่ยังคงใช้อักษรย่อ "อ.ด.พ." เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7 นักเรียน 385 คน มี คุณครูจำเนียร ใจเย็น เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2521 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 2) โดยรับนักเรียนเพิ่มได้อีกจำนวน 4 ห้อง รวมเป็น 15 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ 630 คน และได้เพิ่มบริเวณที่ดินจากเดิมซึ่งมี 2 ไร่ 3 ตารางวา เป็น 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 3) เป็นตึกสูง 5 ชั้น แต่สร้างเสร็จเพียง 3 ชั้น รับนักเรียนเพิ่มอีก 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมดเป็น 27 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,170 คน

พ.ศ. 2524 สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 2 ชั้น จากอาคาร 3 เดิมครบ 5 ชั้นตามโครงการ รวมมีห้องเรียน 33 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,440 คน ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

พ.ศ. 2525 สร้างสระว่ายน้ำ (สระ 1) และอาคารประกอบ 1 อาคาร เพิ่มห้องเรียนเป็น 34 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,485 คน มีครูสอน 46 คน ขยายเนื้อที่เป็น 4 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา โดยมี ผศ. เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2526 สร้างห้องโภชนาการ ห้องนาฏศิลป์-ดนตรี และโรงอาหารใหม่

พ.ศ. 2528 สร้างอาคาร 5 ชั้น 1 อาคาร(อาคาร 4)

พ.ศ. 2530สร้างโรงยิมเนเซียม (อาคาร 5) เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 10 ห้อง ชั้นบนเป็นหอประชุมและโรงยิมเนเซียม รวมห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้อง และขยายที่ดินเพิ่มรวมเป็น 7 ไร่ 34 ตารางวา นอกจากนี้ยังได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเพิ่มอีก 510 ตารางวา เพื่อเป็นที่จอดรถผู้ปกครอง
พ.ศ. 2532 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น (อาคาร 6) มีห้องเรียน 15 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 8 ห้อง รวมทั้งหมดมีอาคารเรียนเป็นตึก 5 ชั้น 3 อาคาร ตึก 2 ชั้น 3 อาคาร มีจำนวนห้องเรียน 76 ห้อง พื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด 9 ไร่ 34 ตารางวา และพื้นที่ตรงข้างโรงเรียนอีก 2 ไร่ 228 ตารางวา มีนักเรียน 3,721 คน ครู 150 คน นักการภารโรง 228 คน และก่อกำเนิดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดมศึกษา

พ.ศ. 2533 สร้างห้องคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์ดีด สำหรับนักเรียนชั้นป.6 - ม.3 สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขึ้นที่ริมรั้วด้านหน้าของโรงเรียน พร้อมทั้งเปลี่ยนเสาธงใหม่

พ.ศ. 2534 ตั้งวงโยธวาทิต พร้อมสร้างห้องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ห้อง เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 สร้างห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 2 ห้อง และเพิ่มห้องเรียนพิมพ์ดีดอีก 1 ห้อง นอกจากนี้ยังเริ่มสร้างอาคาร 8 ชั้น ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอีก 1 อาคาร พร้อมห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน และอุปกรณ์การเรียน ครบครัน ทันสมัย
พ.ศ. 2535 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 85 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 3,916 คน มีครู 180 คน นักการภารโรง 85 คน

พ.ศ. 2536 ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 94 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 4,321 คน และปรับเปลี่ยนรั้วโรงเรียนใหม่

พ.ศ. 2537 สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน กว้าง 12.5 เมตร ยาว 25 เมตร (สระ 2) เพื่อให้การเรียนการสอนได้มาตรฐานสากลและสมบูรณ์แบบมากขึ้น

พ.ศ. 2539 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 7) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโครงการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 8) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ ห้องสื่อการเรียนการสอน (Resource Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต วางระบบเครือข่าย (LAN) คอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2541 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ ด้านหลังอาคาร 7,8 เพื่อเป็นที่จอดรถครูและผู้ปกครอง
พ.ศ. 2542 สร้างสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในบริเวณอาคาร 5 (โรงยิมเนเซียม) มี ดร. กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

พ.ศ. 2543 สร้างอาคาร 2 ชั้น บริเวณหน้าอาคาร 5 โดยจัดทำเป็นศูนย์รวบรวมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และเชาว์ปัญญา (Multiple Intelligences Center) และจัดทำเป็นศูนย์หมอภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย

พ.ศ. 2544 สร้างอาคาร 2 ชั้น ลักษณะบ้านทรงไทย เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย และดนตรีไทย

พ.ศ. 2545 ปรับสนามฟุตบอลเป็นสนามมินิกอล์ฟ (พัทกอล์ฟ) และซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่

พ.ศ. 2548 ปรับปรุงสนามบาสหน้าโรงเรียน โดยทำพื้นใหม่ทั้งหมด และปรับปรุงสระว่ายน้ำโดยการสร้างสระว่ายน้ำใหม่ มีขนาด 12 ม. x 20 ม. แทนสระ 1

พ.ศ. 2549
 • จัดทำศูนย์ Exploring Science ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม "ศูนย์เจริญธรรมหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์"
 • จัดสร้างกำแพงกั้นรอบรั้วโรงเรียน
 • จัดสร้างหลังคาบริเวณสนามหน้าโรงเรียน และบริเวณหน้าห้องธุรการ
 • จัดตั้งม้านั่งบริเวณต่างๆของโรงเรียน สำหรับให้ผู้ปกครองรอรับนักเรียน
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบบริเวณโรงเรียน
 • ติดตั้งทีวีวรจรปิดในห้องเรียนของนักเรียนระดับประถม 6 และมัธยมต้น (ฝั่งอุดมเกษม)
 • พ.ศ. 2550
 • ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย
 • ได้ร่วมมือกับสถาบัน SSCIAP, New Zealand ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดภัย สำหรับบุตร-ธิดา ในโครงการ Safety School
 • ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ
 • สร้างอาคารโรงซ่อมรถ
 • จัดสร้างหอนาฬิกาบริเวณหน้าโรงเรียน
 • ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
 • พ.ศ. 2551
 • ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 และ อาคาร 6
 • ปรับปรุงห้องนอน และห้องน้ำ อาคารอนุบาล
 • ปรับปรุงและทาสีห้องเรียนอาคาร 1
 • สร้างหลังคากันแดดบริเวณสนามฟุตบอล
 • สร้างอาคารสวนพฤกษศาสตร์
 • พ.ศ. 2552
 • ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน และทางเดินด้านข้างห้องธุรการ
 • สร้างและปรับปรุงหลังคากันแดดบริเวณสนามบาสฯและด้านข้างห้องธุรการ
 • ปรับปรุงและทาสีอาคาร 3, 4, 6, 7, 8
 • สร้างป้ายประชาสัมพันธ์รางวัลที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ
 • พ.ศ. 2553
 • ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์และสวนหย่อม
 • สร้างสนามฟุตซอล 1 สนาม บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอล
 • ปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ
 • ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3, 6, 7, 8
 • ปรับปรุงหลังคากันแดดบริเวณหน้าอาคาร 7, 8
 • ปรับปรุงและทาสีโรงอาหารใหม่
 • ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล อาคารบ้านเด็ก และอาคาร 1
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นบริเวณบ้านเด็ก และอาคาร 1
 • พ.ศ. 2554
 • ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 7 และ อาคาร 8
 •  
  พ.ศ. 2555
 • สร้างห้องปฏิบัติการการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 •  
   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  "สร้างรากฐานทางวิชาการให้ดี มีวินัย และคุณธรรม"

  ความหมายของ อ.ด.พ.

  อ หมายถึง อดทน อดกลั้น อดออม
  ด หมายถึง ดีความรู้ ดีวินัย ดีคุณธรรม
  พ หมายถึง พากเพียร พยายาม


  สีประจำโรงเรียน

  ชมพู หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพ อ่อนน้อม
  ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด มองโลกในแง่ดี


  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  ลูกอุดม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม