ที่ปรึกษา
อาจารย์อุดม วัชรสกุณี
Mr. Udom Vacharaskunee
Dip. in Med., Teach., B.Ed., M.Ed. (Chulalongkorn University),
อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์เกษมศรี วัชรสกุณี
Assoc.Prof. Kasemsri Vacharaskunee
B.Sc., M.Sc. (Chulalongkorn University), Dip in Ed.
อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สุธีธัช วัชรสกุณี
Dr.Sutheetutt Vacharaskunee
B.S. (Computer Science) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
MSIS (Computer Information Systems) Eastern Michigan University, USA
MSc. (Internet and Multimedia Engineering) London Southbank Univeristy, UK
Grad.Dip (Education Management) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Ph.D (Computer Science) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวิชาการ
QMR และ EMR

ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
Dr.Kamolwan Chaiwanichsiri
B.A. (Chulalongkorn University)
M.A. (Michigan State University, USA)
Ed.D. (Srinakharinwirot University)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
อาจารย์พิชาวดี เจริญวาสนาดำรง
Ms. Pichawadee Charoenvasnadumrong
Cert of Comm., Dip in Sec. Studies(London)
BBA. (Assumption University)
MBA. (Assumption University)
ผู้จัดการฝ่ายบริการสัมพันธ์
ดร.อภิกันยา มงคลวิสุทธิ์
Dr. Apikanya Mongkolvisut
Dip in Ed.(London)
B.Ed. ,M.Ed. (Srinakharinwirot University)
M.Sc. (University of Exeter, UK)
PhD (University of Exeter, UK)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดร.ศศิธร วัชรสกุณี
Dr.Sasithorn Vacharaskunee
B.Ed. (Honour; Chulalongkorn University),
M.S. (University of Wisconsin, USA)
Ph.D. (Edith Cowan University, Australia)