รายละเอียดการติดตามผล นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
มีความสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
ในระบบสอบตรง,โควตาเรียนดี ก่อนการสอบ Admissions กลาง 2557
ปีการศึกษา 2555 | ปีการศึกษา 2554
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อสถาบัน ชื่อคณะ
1 นายพัทธดนย์ โล่ห์สุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
2 นายกฤชวิกร ชวนะเมสร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
3 นายนพรัตน์ ศิริไธสง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (อิเลคโทรนิคและระบบคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (และคอมพิวเตอร์อิเลคโทรนิค)
วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
4 นายปุญญพัฒน์ ภู่ตระกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ออกแบบการสื่อสาร)
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
5 นายสุวพิชญ์ ฐิตเมธิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์เคมีสิ่งแวดล้อม
6 นายวัชรพงษ์ สำนักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
7 นายธนวิชญ์ วิศิษฐ์จินดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
8 นายภีม ศรีนิกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต
9 นายณัชธพงศ ตระกูลอภิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการ
10 นายกันตวิชญ์ ตันติศิริวัฒนา มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
11 นายภากร คูหาวงษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
12 นายศรัณย์ นันต๊ะรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตาเรียนดี) วิศวกรรมศาสตร์
13 นายราเชนทร์ จันทรเกตุ มหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศศาสตร์
14 นายวิสุทธิ์ พรเกื้อกูลทรัพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล
15 นายจารุวิทย์ ประทานชีวินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิก
16 นายอดิศักดิ์ เหลี่ยมวิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17 นายปพน กิตตินารถ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมศาสตร์
18 นายปารินทร์ มัญญะหงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคสัตวแพทย์
19 นางสาวปารมิตา สรรเพชุดาญาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (อินเตอร์:ออกแบบภายใน )
ออกแบบผลิตภัณฑ์
มัณฑนศิลป์
20 นางสาวกัญญาวีร์ รุ่งเรืองวาณิช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วิทยาศาสตร์ จุลวิทยา
21 นางสาวอลีนา ดวงดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อินเตอร์) บริหารธุรกิจ
22 นางสาวธนภรณ์ สาคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ
บัญชีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน)
23 นางสาวภาวิดา จรเกียรติพาณิช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ศิลปกรรมศาสตร์
24 นางสาวเพ็ญพกานต์ สารสิทธิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์การจัดการ
25 นางสาววาสิตา แสงสว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารการจัดการ
26 นางสาวหทัยภัทร กำเนิดศิริ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม
27 นางสาวธัญยกร ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตร์-เคมี อุตสาหการ
28 นางสาวณัฐชา เสาร์ทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมการเกษตร
29 นางสาวกัญญาพัชร หนูศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรม อุตสาหกรรม
30 นางสาวกัลยาณี แซ่ผ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
เทคโนโลยีการอาหาร
อุตสาหกรรมการเกษตร
บัญชีบัณฑิต
ศิลปกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
31 นางสาวภัทราภรณ์ โคมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สัตวแพทยศาสตร์
32 นางสาวกมลพรรณ ฟองสดศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
33 นางสาวทิวาพร ฉิมแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร์
34 นางสาววริศรา วัชรพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
วิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศ
สังคมศาสตร์
35 นายโชติพัฒน์ พุฒมงคลทรัพย์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
36 นายวรินทร คำเพิ่มพูล มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
37 นายสราวุธ ศรสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริหารธุรกิจ
38 นายวรากร เครืออินทร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์
39 นายณัฐชัย ธนปราการตระกูล มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
40 นายฐิติธร ธัญญวิกัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อต่างประเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์-ไฟฟ้า
ออสเตรเลีย
41 นายวุฒินันท์ สุคนธี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
42 นายนครินทร์ จันเกษ มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐศาสตร์
43 นายประเจตน์ อิ่มพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว การจัดการโรงพยาบาล
44 นายกฤษณะ ทองแถม มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
45 นายรัฟฟีน ดาริโซะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เทคนิคการแพทย์
46 นายนิธิภัทร บัวสุวรรณ สถาบันการบินพลเรือน การจัดการบิน
47 นายสมนึก สันติโยธากุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โลจิสติกส์
48 นายจตุพัฒน์ ศกุนะสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
49 นายสิริวัฒน์ แสนสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
50 นางสาวมทินา ศรีสมวงศ์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
51 นางสาวกานต์ธิดา วรสุทธิพิศิษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การโรงแรม
52 นางสาวปิยะธิดา ศิริบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศิลปศาสตร์การสื่อสาร
53 นางสาวธนารีย์ ปราบศรีภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา สหเวชศาสตร์
54 นางสาวตรงขวัญ หวังไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การโรงแรม
55 นางสาวจินดารัตน์ พายัพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตร
56 นางสาวสิรินทรา พิฤทธิ์บูรณะ มหาวิทยาลัยหอการค้า บัญชี
57 นางสาวสุวพร พลันไธสง มหาวิทยาลัยรังสิต บริหารธุรกิจ
58 นางสาววิภาดา ด่านเจ้าแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บริหารธุรกิจ
59 นางสาวอรวรรณ โอทอง มหาวิทยาลัยรังสิต บัญชี
60 นางสาวนริศรา เหล็กงาม มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตร์
61 นางสาวนภัส พัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
62 นางสาวชารีนาร์ ริมพิสอน มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
63 นางสาวเปี่ยมสุข อินผ่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตร
64 นางสาวกัญญาพัชร แก้วมณีชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ
65 นายพัชรพงศ์ อิทธะรงค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
66 นายชัยกฤต บัวเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศิลปกรรมศาสตร์
67 นายเจสัน ดาราฉาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มนุษยศาสตร์
68 นายนพนันทน์ นาคอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มนุษยศาสตร์
69 นายรุ่งโรจน์ ปัญญาอินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ
70 นายธนชาติ พิณกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศิลปศาสตร์
71 นายวรกันต์ หิรัญเรืองรอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปศาสตร์
72 นายศรัณญ์ เครือทองศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาปัตยกรรม
73 นายกรกฎ คงเดชศักดา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
74 นายวศิน บางเกษม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
75 นายณัฐกฤต ชัยะโสตถิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์
76 นายศรายุทธ วิสิษฐ์นวกูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
77 นายธนพนธ์ ศรีสมบัติไพบูลย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
78 นายอดิศักดิ์ เหลืองรุ่งทรัพย์ มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
79 นายพศวัต ทัพพานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การโรงแรม
80 นายกฤตชนนท์ กิตติภิญโญ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
81 นางสาวชนานาถ ธีระพงษ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์
82 นางสาวเยนา ปาร์ค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาปัตยกรรม
83 นางสาวพริติกา สัจจะนันดานี มหาวิทยาลัยศิลปากร มัณฑนศิลป์
84 นางสาวไปรชยาภรณ์ กอสง่ากชลักษมิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปศาสตร์
85 นางสาวธมนวรรณ ไตรสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
86 นางสาวรัตน์สุภา ผดุงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศิลปกรรมศาสตร์
87 นางสาวสุพัตรา เลียบจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิเทศศาสตร์
88 นางสาวภาวิไล สิงห์กุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
89 นางสาวต้องฤทัย ต้นตระกูลวงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โลจิสติกส์
90 นางสาวพิชชาพร ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน
91 นางสาวอพัดชา บุลสมบัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
92 นายธนบดี โชติช่วง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
93 นายภัสธพนธ์ กิจพิทักษ์สกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
94 นายสิริพนธ์ ตันเต็มทรัพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
95 นายพันธกานต์ สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
96 นายกีรติ ธรรมวินิจฉัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ
วิทยาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
97 นายภาณุ อัศววงศ์เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
98 นายนรวิชญ์ บริสุทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99 นายธีรวัฒน์ ศรีงาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ
100 นายเอกชัย หอกิจเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
การเกษตรและชีวภาพ
101 นายเบญจมินทร์ สักมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การท่องเที่ยวการโรงแรม
102 นายกัมปนาท มณีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์การกีฬา
103 นายณัฐศักดิ์ ผาจวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการจัดการ
104 นายกันตพล ควงปาริชาต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
105 นายนิธิกร บุตรศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสาตร์ ภาษาไทย
106 นายชวิศ เลิศกิจชุติมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
107 นายพงศ์ภรณ์ พงษ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
108 นายริชาร์ด แชร์ฟ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน
109 นางสาวชุติมา หวังไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการจัดการ
110 นางสาวเพชรรัตน์ ทะระยาน ศึกษาต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย
111 นางสาวปาณิศา สว่างวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐศาสตร์การเมือง
112 นางสาวกษมพร วรรณไพบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ การตลาด
113 นางสาวกนิษฐา วงศ์ศักดิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
114 นางสาวขนิษฐา สุนทรธนเชาว์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
115 นางสาวกัลยรัตน์ ศรีเกตุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
116 นางสาวภัทธ์ธีรา เพิ่มศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธุรกิจการบิน
117 นางสาวเมธาวดี เนตรบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีการจัดการ
118 นางสาวธีมาพร นวลชาวนา มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการธุรกิจภาษาอังกฤษ
119 นางสาวฐิติรัตน์ นิลขาว มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
120 นางสาวมุกดา ทั่งสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ทุนเรียนดี)
ธุรกิจวิศวะ
บริหารธุรกิจ
121 นายพงศกร เกตุมณี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
122 นายกฤษกร ขันเชื้อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
123 นายปรมินทร์ อุดมยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
124 นายอานุภาพ นาคสอาด สถาบันการบินพลเรือน เทคโนโลยีธุรกิจการบิน
125 นายอรัณย์ธรรม ธิราชเกื้อกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีการจัดการ
126 นายวรวุฒิ จันทร์อินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 นายศิขรินทร์ พงษ์สมบัติ มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
128 นางสาวพนิดา ผลพรวิทูร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
129 นางสาวณิชาภา อ่อสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังคมศาสตร์
130 นางสาวภัณฑิรา อุทัยนนท์ศิริศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
131 นางสาวพันธ์นภา สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศิลปศาสตร์
132 นางสาวศฐิติยาภรณ์ แสงประกาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม การโรงแรม
133 นางสาวจิรฐา พงษ์สุระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาปัตยกรรม
134 นางสาวสิรินธร พิบูลศุภศริโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีการจัดการ
135 นางสาวณัฐศิมา พงศ์ปรีชา วิทยาลัยดุสิตธานี การโรงแรม
136 นางสาวพรรณปพร นิลวัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
137 นางสาวเวธกา มีเงิน มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
138 นางสาววานิศา เกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บริหารธุรกิจ
139 นางสาววรินทร อุทโยชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิจิทัลมีเดีย
140 นางสาวนาฏอนงค์ เพชรกิ่ง มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจ
141 นางสาวกัญญาณัฐ อัศววิภาพันธุ์ มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
142 นางสาวสุภาพิชญ์ แซ่ลิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การโรงแรม
143 นางสาวอภิชญา วัฒนสิริสุข มหาวิทยาลัยบูรพา โลจิสติกส์
144 นางสาวภัณฑิรา ธรรมสร มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
145 นางสาวเจนจิรา เนแมร์โรวิซ วิทยาลัยดุสิตธานี การโรงแรม
146 นายสิทธิพร ทองประสาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
147 นางสาวสโรชา ลาวิลาศ วิทยาลัยดุสิตธานี การโรงแรม
148 นางสาวพรนภัส ยิ้มมั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริหารธุรกิจ
149 นายเคนคิจิ โยตากะ ศึกษาต่อต่างประเทศ  
150 นายรัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทุนโควตาเรียนดี) วิศวกรรมโยธา
151 นายอินอาร์ม ปาณะลักษณ์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
152 นายมณฑล กรุณา มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
153 นายศิวะปัญญา ภมรานุพงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Business English
154 นายศิวกร ประภามณี มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
155 นายวรายุส วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
156 นายนภัสรพี วิชญาโนทัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
157 นายกณิศ ใจโทน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
158 นายธนากร สุนทรพิพิธ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
159 นายภาสกร งามดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจ
160 นายสัณหวัช ศุริยะพงษ์ สถาบันการบินพลเรือน วิศวกรรมอิเลคทรอนิคการบิน
161 นายปณชัย ประมุขเกียรติยศ มหาวิทยาลัยหอการค้า บริหารธุรกิจ
162 นายดงมิน ฮยอน มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
163 นายสุรปราชญ์ สืบถวิลกุล มหาวิทยาลัยรังสิต ดิจิทัลอาร์ต
164 นายภราดร กวยะปาณิก มหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์) เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
165 นายซังโม๊ก ลี มหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์) บริหารธุรกิจ
166 นายอำนาจ จู่สมดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
167 นายธนวันต์ สุภานุรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตาเรียนดี) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
168 นายดง ซอก ซอน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตาเรียนดี) วิศวกรรมไฟฟ้า
169 นางสาวปฐมาวดี ศิริโชคชัยเจริญ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ คอมพิวเตอร์
170 นางสาวอารียา เฉลิมสวัสดิ์วงค์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
171 นางสาวณัชชา แซ่โง้ว วิทยาลัยดุสิตธานี การจัดการภัตตาคาร
172 นางสาวธนพร รัตนวงษ์โกศล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มนุษยศาสตร์
173 นางสาวแพรพิรุณ อุทัยสาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมการเกษตร
174 นางสาวศิศิรา จิตจริงใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์
175 นางสาวบัณฑิตา พิบูลย์ลาภอุดม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ
176 นางสาวแพรวเพ็ชร เกียรติศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (นานาชาติ) การจัดการท่องเที่ยว
177 นางสาวขวัญชนก อั้งประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
178 นางสาวแก้วกลัดทอง ปิงเมือง มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ (ทุนเรียนดี) บริหารธุรกิจ
179 นางสาวทักษพร เทพสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อินเตอร์) เศรษฐศาสตร์
180 นางสาวโสภิดา ศรีเมืองมอญ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ นิเทศศาสตร์
181 นางสาวณัชชา พิชัยรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตาเรียนดี) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
182 นางสาวสลิลญา อุษณกรกุล มหาวิทยาลัยบูรพา โลจิสติกส์
183 นางสาวเจยอน โช มหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์) วิทยาศาสตร์
184 นางสาวบุญธิดา บุตรราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
185 นางสาวปัณพร นพเก้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
186 นางสาวรัฐชยา ทากาซูกิ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ คอมพิวเตอร์
187 นางสาวกมลวรรณ เสียงใหญ่ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ
188 นางสาวเฮียนจิน อัน มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ บริหารธุรกิจ