นายสมิทธิ์ แฮนสัน ม.5/4
ประธานนักเรียน
 


น.ส.สาธิกา มวลทอง ม.5/1
กรรมการ
 


น.ส.อะรีน่า บุญกิ้ม ม.5/3
กรรมการ
 


น.ส.สุธีรา วงศ์สิงหิ์ ม.5/3
เลขาธิการ
 


น.ส.เสาวลักษณ์ เสนาราช ม.5/3
รองเลขาธิการ
 


นายรัชกาล สมิงพรม ม.5/4
ฝ่ายเอกสาร
 


น.ส.สุพิชฌาย์ ผลสุข ม.5/4
ฝ่ายเอกสาร
 


น.ส.วนัสนันทร์ หงส์นาค ม.5/1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 


น.ส.นันทิชา ธัรนันทบรสุข ม.5/1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 


นายบัณฑิต วิชัยรัตนกุล ม.5/4
ฝ่ายบริการทั่วไป
 


น.ส.ชนัญญา ฝนหว่านไฟ ม.5/3
ฝ่ายบริการทั่วไป
 


นายกันตาชาติ ทัดเชื้อ ม.5/4
ฝ่ายบริการทั่วไป
 


นายกิตติภูมิ อิทธิเสริมบุญ ม.5/4
ฝ่ายบริการทั่วไป
 


น.ส.ณัฐชยา มีปัญญา ม.5/1
ฝ่ายบริการทั่วไป
 


น.ส.อัฒฑิกา พรหมทอง ม.5/1
ฝ่ายบริการทั่วไป
 


น.ส.ณัฐชา มงคลวิสุทธิ์ ม.5/4
เหรัญญิก
 


น.ส.ณัฐา ชีวบันเทิง ม.5/1
ผู้ช่วยเหรัญญิก