ภาคเรียนที่ 1/2562

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - เต็มจำนวนที่กำหนด
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เว้นวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนต้องเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทั้ง ชายและหญิง
โปรแกรมการเรียนการสอน
 1. โปรแกรมฟิวเจอร์ วิชาภาษาอังกฤษ 6 คาบ สอนโดยครูต่างชาติ 4 คาบ ครูไทย 2 คาบ
 2. โปรแกรมภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา เรียนกับครูต่างชาติ
เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 สอนโดย ครูชาวจีน หรือครูไทยที่มีความเชียวชาญภาษาจีน
วิชาที่เหลือ เรียนกับครูไทย
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร
 1. ตัวนักเรียน
 2. รูปถ่าย 1.5" จำนวน 3 รูป แต่งเครื่องแบบนักเรียน
 3. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ฉบับจริง 1 ฉบับ
 7. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียนขณะเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 1 ฉบับ
 8. สมุดงานของนักเรียนขณะเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
 9. ใบรับรองแพทย์
 10. ค่าใบสมัคร 100 บาท ค่าสมัคร 150 บาท

 11. หมายเหตุ : ในการสมัคร บิดา-มารดา เท่านั้นเป็นผู้สมัครให้แก่นักเรียน
ทดสอบความพร้อม ตามวัน - เวลาที่มาสมัครเรียน
วันมอบตัว มอบตัวนักเรียนระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 นี้ (ได้รับสิทธิพิเศษ)

 กำหนดการเรียน
ภาคฤดูร้อน วันที่ 3 เมษายน - 30 เมษายน 2562
เรียนเตรียมความพร้อมเวลา 09.00 - 12.00 น.
ค่าธรรมเนียม รวมค่านม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเอกสารประกอบการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน 2562
เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
ค่าธรรมเนียม นักเรียนจะได้เรียนในห้องปรับอากาศ รวมทั้ง
 • อาหารกลางวัน, ขนม, นม
 • อุปกรณ์ประกอบการเรียนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
 • ว่ายน้ำ
 • เรียนคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • หนังสือเรียน, กระเป๋าหนังสือ (คุณครูจะแจกให้ในช่วงเปิดเรียนภาคที่ 1)
 • เอกสารประกอบการเรียน (คุณครูจะแจกให้ระหว่างเรียน)
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
  เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
  สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
 • ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อน, ภาคเรียนที่ 1, ค่ารถ (ถ้ามี)
 • ตัวนักเรียน (กรณีจะสั่งชุดนักเรียนกับทางโรงเรียน)
 • สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  ประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. (รายละเอียดจะแจ้งในใบมอบตัวนักเรียน)
  (บิดา - มารดาเท่านั้นเป็นผู้มอบตัวนักเรียน)
  การมอบตัวรับเฉพาะแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสด