ภาคเรียนที่ 1/2562

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - เต็มจำนวนที่กำหนด
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เว้นวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนต้องเรียนอยู่ต่ำกว่าชั้นที่สมัคร 1 ระดับชั้น ทั้งชายและหญิง
โปรแกรมการเรียนการสอน
 1. โปรแกรมฟิวเจอร์ เรียนภาษาอังกฤษ 6 คาบ สอนโดยครูต่างชาติ 4 คาบ ครูไทย 2 คาบ
 2. โปรแกรมภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา เรียนกับครูต่างชาติ
เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 สอนโดย ครูชาวจีน หรือครูไทยที่มีความเชียวชาญภาษาจีน
วิชาที่เหลือ เรียนกับครูไทย
 3. โปรแกรมภาษาอังกฤษ 2 วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา เรียนกับครูต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่รับรองได้ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 สอนโดย ครูชาวจีน หรือครูไทยที่มีความเชียวชาญภาษาจีน
วิชาที่เหลือ เรียนกับครูไทย
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร
 1. ตัวนักเรียน
 2. รูปถ่าย 1.5" จำนวน 3 รูป แต่งเครื่องแบบนักเรียน
 3. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการเป็นนักเรียน จากโรงเรียนเดิมระบุชั้นเรียนปัจจุบัน ฉบับจริง 1 ฉบับ
 7. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน 1 ฉบับ
 8. ใบรับรองแพทย์
 9. ค่าใบสมัคร 100 บาท ค่าสมัคร 150 บาท

 10. หมายเหตุ : ในการสมัคร บิดา-มารดา เท่านั้นเป็นผู้สมัครให้แก่นักเรียน
ทดสอบความพร้อม ตามวัน – เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด
วันมอบตัว ตามวัน – เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด

 กำหนดการเรียน
ภาคฤดูร้อน วันที่ 3 เมษายน - 30 เมษายน 2562
เรียนเตรียมความพร้อมเวลา 09.00 - 12.00 น.
ค่าธรรมเนียม รวมค่านม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเอกสารประกอบการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน 2562
เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
ค่าธรรมเนียม นักเรียนจะได้เรียนในห้องปรับอากาศ รวมทั้ง
 • อาหารกลางวัน, ขนม, นม
 • อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • อุปกรณ์ประกอบการเรียนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
 • หนังสือเรียน (คุณครูจะแจกให้ในช่วงเปิดเรียนภาคที่ 1)
 • เอกสารประกอบการเรียน (คุณครูจะแจกให้ระหว่างเรียน)
 • เรียนเมโลเดียน (ป.3)
 • เรียนคีย์บอร์ด (ป.4)
 • เรียนพิมพ์ดีด (ป.5-6)
 • ว่ายน้ำ (ป.2-5)
 • เรียนคอมพิวเตอร์
 • เรียนคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต (ป.4-6)
 • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ป.4-6)
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
  เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
  สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
 • ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อน, ภาคเรียนที่ 1, ค่ารถ (ถ้ามี)
 • สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  ประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. (รายละเอียดจะแจ้งในใบมอบตัวนักเรียน)
  (บิดา - มารดาเท่านั้นเป็นผู้มอบตัวนักเรียน)
  การมอบตัวรับเฉพาะแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสด