ภาคเรียนที่ 1/2562

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - เต็มจำนวนที่กำหนด
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เว้นวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เกณฑ์การรับสมัคร
 1. ชั้นเตรียมอนุบาล 1 เกิดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560
 2. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เกิดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559
โปรแกรมการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
 1. โปรแกรมภาษาไทย การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 2. โปรแกรมฟิวเจอร์ เน้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สัปดาห์ละ 6 คาบเรียน โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร
 1. ตัวนักเรียน
 2. รูปถ่าย 1.5" หรือรูปสีขนาดโปสการ์ด จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง
 7. ค่าใบสมัคร 100 บาท ค่าสมัคร 150 บาท
 กำหนดการเรียน
ภาคฤดูร้อน วันที่ 1 เมษายน - 26 เมษายน 2562
เรียนเตรียมความพร้อมเวลา 09.00 - 12.00 น.
ค่าธรรมเนียม รวมค่านม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเอกสารประกอบการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน 2562
เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
ค่าธรรมเนียม นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ รวมทั้ง
 • อาหารกลางวัน, นม, อาหารว่าง (บ่าย)
 • หนังสือเรียน, สมุด, กระเป๋าหนังสือ (คุณครูจะแจกให้ในช่วงเปิดเรียนภาคที่ 1)
 • เอกสารประกอบการเรียน (คุณครูแจกให้ระหว่างเรียน)
 • อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • ชุดกีฬา, ชุดนอน, ชุดเอี๊ยม (คุณครูจะแจกให้ในช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1)
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
  เวลาเรียน 08.00 - 15.15 น.
  ค่าธรรมเนียม รวมค่านม, ค่าอาหาร (กลางวัน), ค่าอาหารว่าง (บ่าย), ค่าหนังสือเรียน, เอกสารประกอบการเรียน
  สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
  ค่าธรรมเนียมการเรียนประจำภาคฤดูร้อน, ภาคเรียนที่ 1, ค่ารถ (ถ้ามี)
  สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  ประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. (รายละเอียดจะแจ้งในใบมอบตัวนักเรียน)
  (บิดา - มารดาเท่านั้นเป็นผู้มอบตัวนักเรียน)
  การมอบตัวรับเฉพาะแคชเชียร์เช็ค หรือเงินสด