ตารางกิจกรรมเดือน ก.พ.
19 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2561
กิจกรรมวันมาฆบูชา

22 ก.พ. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2

25 ก.พ. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2

26 ก.พ. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2

ตารางวันหยุดเดือน ก.พ.
19 ก.พ. 2562
วันมาฆบูชา