ตารางกิจกรรมเดือน ก.ค.
12 ก.ค. 2561
หล่อเทียนพรรษา

19 - 20 ก.ค. 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1

20 ก.ค. - 21 ก.ย. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ทุกระดับ)

23 ก.ค. 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1

26 ก.ค. 2561
วันภาษาไทยและวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ตารางวันหยุดเดือน ก.ค.