ตารางกิจกรรมเดือน พ.ค.
12 พ.ค. 2561
วันประชุมผู้ปกครอง

22 พ.ค. 2561
เปิดภาคเรียนที่ 1

24 - 26 พ.ค. 2561
ค่ายธรรมะ ม.1 ม.4

ตารางวันหยุดเดือน พ.ค.