โรงเรียนอุดมศึกษา ได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน และได้จัดการบริการต่างๆให้กับนักเรียนดังนี้

ห้อง Exploring
 
ห้อง Exploring ห้อง Exploring
ห้อง Exploring ห้อง Exploring
 
ห้องอาเซียน
 
ห้องอาเซียน ห้องอาเซียน
 
ห้องคณิตศาสตร์
 
ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์
 
ห้องวิทยาศาสตร์
 
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์
 
ห้องคอมพิวเตอร์
 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์
 
 
ห้องวงโยธวาทิต
 
ห้องวงโยธวาทิต ห้องวงโยธวาทิต
 
ห้องดนตรี
 
ห้องดนตรี ห้องดนตรี
 
ห้องสมุดไทย
 
ห้องสมุดไทย ห้องสมุดไทย
 
ห้องสมุดอังกฤษ
 
ห้องสมุดอังกฤษ ห้องสมุดอังกฤษ
 
ห้องสมุดอนุบาล
 
ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดอนุบาล
 
ห้อง Interactive
 
ห้อง Interactive ห้อง Interactive
 
ห้องพฤกษศาสตร์
 
ห้องพฤกษศาสตร์ ห้องพฤกษศาสตร์
 
ห้องแนะแนว
 
ห้องแนะแนว ห้องแนะแนว
 
ห้องพยาบาล
 
ห้องพยาบาล ห้องพยาบาล