1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ / กลุ่มประสบการณ์โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนในทุกระดับ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. ส่งเสริมการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน
  5. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผล ตามสภาพจริง และการใช้กระบวนการวิจัย ในการพัฒนาการเรียนรู้
  6. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักเรียนทุกระดับให้เป็นคนดีของสังคม
  7. ตอบสนองผู้รับช่วงต่อ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านบริการและวิชาการ
  8. พัฒนาระบบการจัดการ การบริหารงานในทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน