1. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
 2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 4. ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 6. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์
 7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 8. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 9. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 10. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
 11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และตามมาตรฐานการศึกษา
 12. คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 13. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
 14. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ และจัดกระบวนการเรียนรู้
 15. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสากล และส่งเสริมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 16. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 17. โรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบุคคล องค์กร ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
 18. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา
 19. โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย ส่งผลให้มีคุณภาพสูงขึ้น