นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดมศึกษา
"อ.ด.พ.ร่วมใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม"

โรงเรียนอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และมีความตั้งใจที่จะจัดบริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความสามารถและศักยภาพในเชิงวิชาการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบที่ดีต่อชุมชน และสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

ในการบรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดตั้งระบบการบริหารงานคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียน

 1. มุ่งเน้นการส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพโดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน จัดระบบดูแลช่วยเหลือ/ป้องกันความปลอดภัยในโรงเรียน ป้องกันสุขภาพและต่อต้านสิ่งเสพติด
 2. มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างบุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีในสังคม
 3. มุ่งส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
 4. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ที่เน้นการศึกษา ค้นคว้า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและนักเรียนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
 5. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนการนำระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
 6. มุ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียน
 7. มุ่งพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาต่อการเรียนรู้
 8. มุ่งเน้นในการพัฒนาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  2. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามที่ฎหมายกำหนด
  3. มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการเกิดขยะ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง การจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  4. กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียน ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  5. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและปรับปรุงการปลดปล่อยมลภาวะสู่อากาศ เพื่อลดผลกระทบต่ออากาศ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
  6. พัฒนาและปรับปรุงความสะอาด / ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว /ภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และป้องกันการปนเปื้อนในดินเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นดิน
  7. มุ่งป้องกันควบคุม โดยตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการของโรงเรียนที่เกี่ยวกับสารพิษ / สารเคมี ตลอดจนอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย แสง เสียง โดยจัดให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยอย่างสูงสุด
 9. ส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนด
 10. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาและชุมชน
 11. มุ่งพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมกระบวนการบริการต่างๆ ให้สามารถตอบสนองสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พอใจต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และผู้รับช่วงต่อ