วิสัยทัศน์
อ.ด.พ. ยึดมั่น สร้างสรรค์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียน เพียรสร้างปัญญา ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักษาหน้าที่พลเมืองไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี ยึดมั่นสิ่งดีงามของไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด รักษ์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล
ภารกิจ (พันธกิจ)

โรงเรียนได้กำหนดภารกิจของโรงเรียนดังนี้

 1. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมนักเรียน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สุนทรียภาพ ให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต การดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย
 3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ลํ้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 4. มุ่งส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 6. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยประยุกต์ระบบบริหารงานคุณภาพ
 7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล
 9. ส่งเสริมการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สนับสนุนนักเรียนตลอดจนขยายแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
 10. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
 11. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาที่ดีแก่นักเรียน
 12. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความสามัคคี มีวินัย รักความเป็นไทย และรับผิดชอบ
 2. ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน
 3. ซื่อสัตย์ สุจริต
 4. สุภาพ อ่อนน้อม
 5. มีความเมตตา เสียสละ และกตัญญูกตเวที
 6. รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
 7. รู้เท่าทันและสามารถป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
 8. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ
 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี